Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — Satel
Film pro­mo­cyjny „Satel — Inteligentne Systemy Alarmowe” powstał na zle­ce­nie naj­więk­szego pol­skiego pro­du­centa sys­te­mów alar­mo­wych. Zdjęcia , poza zakła­dem pro­duk­cyj­nym, reali­zo­wane były w róż­nych loka­cjach. Powstały wer­sje wie­lo­ję­zyczne jak i wer­sja skró­towa. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony XDCAM HD. Wykorzystanie ramie­nia kame­ro­wego i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.