Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film dla MEN — „Rok szkoły w ruchu”.
Mate­riał filmowy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, pro­mu­jący ideę roz­woju kul­tury fizycz­nej wśród dzieci i mło­dzieży szkol­nej pod hasłem „Rok szkoły w ruchu”. Film w for­mie tele­dy­sku poka­zuje i pro­pa­guje różne formy aktyw­no­ści fizycz­nej, zachę­ca­jąc tym samym nie tylko uczniów, lecz także ich nauczy­cieli i wycho­waw­ców do wpro­wa­dza­nia tej idei w życie. Ekipa fil­mowa pra­co­wała w kilku szko­łach o róż­nych szcze­blach nauczania.