Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — UDT
Film pro­mo­cyjny — „Urząd Dozoru Technicznego” uka­zuje histo­rię i stan obecny orga­ni­za­cji sto­ją­cej na straży naszego codzien­nego bez­piecz­nego życia. Film reali­zo­wany w wielu loka­cjach na tere­nie kraju z udzia­łem pra­cow­ni­ków UDT. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony XDCAM HD. Wykorzystanie ramie­nia kame­ro­wego i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.