Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film rekla­mowy „GEFCO — Logistics For Manufacturers”
Intrygujące zdję­cia reali­zo­wane w wielu loka­li­za­cjach na tere­nie Polski, bez komen­ta­rza słow­nego, dyna­micz­nie, czy­tel­nie i cie­ka­wie opi­sują obszary dzia­łal­no­ści firmy „GEFCO”. Animacja 3D, spe­cjal­nie opra­co­wana muzyka z efek­tami dźwię­ko­wymi, oraz szybki, ryt­miczny mon­taż, skła­daj się na atrak­cyjną, pre­sti­żową fil­mową histo­rię o nowo­cze­snej firmie.