Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film rekla­mowy: „Soraya Body Diet”.
Film rekla­mowy „Soraya Body Diet”. Prezentacja fil­mowa nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet „Soraya Body Diet”, które kom­plek­sowo dbają o pie­lę­gna­cję i udo­sko­na­la­nie ciała, zre­ali­zo­wana została na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta, wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę ani­ma­cji. Na dyna­miczną nar­ra­cję fil­mową zło­żył się mon­taż kom­po­zy­cyjny, wybór odpo­wied­niego głosu lek­tora i wła­ści­wej, ryt­micz­nej i ener­ge­ty­zu­ją­cej muzyki.