Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film szko­le­niowy dla UDT – „Obsługa wóz­ków jez­dnio­wych podnośnikowych”
Filmu szko­le­niowy „Obsługa wóz­ków jez­dnio­wych pod­no­śni­ko­wych” dla Urzędu Dozoru Technicznego to pozy­cja o cha­rak­te­rze dydak­tycz­nym, prze­zna­czona dla przy­szłych i obec­nych ope­ra­to­rów wóz­ków widło­wych. Film poka­zuje jakie warunki należy speł­nić, aby pra­wi­dłowo obsłu­gi­wać wózek jez­dniowy; jak należy przy­go­to­wać wózek do jazdy i jakich zasad bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji prze­strze­gać. Pokazane są rów­nież przy­kłady naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych zagro­żeń, które mogą się zda­rzyć jeśli użyt­kow­nik baga­te­li­zuje zasady bez­pie­czeń­stwa. Zlecenie pro­duk­cji fil­mo­wej obej­mo­wało pełny zakres prac. Zdjęcia reali­zo­wane były w fabryce Indesit w Łodzi. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza oraz sce­no­pisu filmu, reali­za­cja zdjęć, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie filmu, dobór i pod­kład głosu lek­tora. Produkcja fil­mowa została zre­ali­zo­wana bez anga­żo­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych aktorów.