Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film szko­le­niowy UDT — „Badanie okre­sowe dźwi­gów / wind”
Film szko­le­niowy zre­ali­zo­wany dla Urzędu Dozoru Technicznego, przed­sta­wia nie­zbędne bada­nia okre­sowe dot. wind czyli dźwi­gów: elek­trycz­nego i dźwigu o napę­dzie hydrau­licz­nym. Materiał prze­zna­czony jest nie tylko dla inspek­to­rów UDT, lecz także wszyst­kich odpo­wie­dzial­nych za stan tych urzą­dzeń czyli admi­ni­stra­to­rów i mecha­ni­ków. W fil­mie udział wzięli inspek­to­rzy UDT i auten­tyczni mecha­nicy, któ­rzy pre­zen­tują tema­tykę w natu­ral­nych wnę­trza i z wyko­rzy­sta­niem funk­cjo­nu­ją­cych urządzeń.