Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Grafika– Mazda
Film gra­ficzno — kom­po­zy­cyjny opie­ra­jący się na gra­fice 2D przed­sta­wia­jący samo­chody marki Mazda. Projekt wyko­nany na zle­ce­nie agen­cji rekla­mo­wej Ofcourse. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.