Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — AstraZeneca Emla Plaster
Spot rekla­mowy do tele­wi­zji i inter­netu „AstraZeneca — Emla Plaster” o pro­duk­cie medycz­nym. Udział wzięli epi­zo­dy­ści i mło­do­ciani sta­ty­ści. Zdjęcia reali­zo­wane w natu­ral­nych wnę­trzach. Scenariusz i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem .