Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — Hestia
Spot „Hestia-Bezpieczne fajer­werki” reali­zo­wany w stu­diu i w ple­ne­rze z udzia­łem wielu sta­ty­stów i epi­zo­dy­stów. Scenariusz i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, budowa sce­no­gra­fii, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.