Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — Peroni
Spot tele­wi­zyjny Peroni. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy IQ Marketing. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: kon­cep­cja arty­styczna, post­pro­duk­cja — mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lek­tora, wyko­na­nie 8 wer­sji spotów.