Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy piwa GROLSH – „Wybierz 4x ciekawiej”
Poza pro­duk­cją spotu, w któ­rym wystą­pił przed­sta­wi­ciel war­szaw­skiego street art’u — Aqualoopa , two­rząc design limi­to­wa­nej wer­sji czte­ro­paka piw­nego, do naszych zadań nale­żała rów­nież postprodukcja.