Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — Regina 2
Spot rekla­mu­jący akcję pro­mo­cyjną zwią­zaną z marką REGINA. To drugi już pro­jekt dot. zna­nego papieru toa­le­to­wego. Koncepcja i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, oraz pełna post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.