Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — Sylvanian families
Spot tele­wi­zyjny Sylvanian fami­lies. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy Panda. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane przy wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii DVCAM kamerą Sony DSR 400. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, sto­ry­bo­ard, kom­po­zy­cja obrazu, ani­ma­cja, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lektora.