Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — Studio EMKA
Niskobudżetowy spot tele­wi­zyjny Studio EMKA. Spot zre­ali­zo­wany na zle­ce­nie Agencji P.H.U.JAK. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3 i steadycam’u. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: kon­cep­cja arty­styczna, wyko­na­nie zdjęć fil­mo­wych, kom­po­zy­cja obrazu, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, udźwię­ko­wie­nie spotu, nagranie lektora.