Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Postprodukcja

Ten etap pro­duk­cji fil­mo­wej WORLD VIDEO to nie­zwy­kle istotny, kre­atywny wkład w finalne dzieło fil­mowe. Działania te mają zna­czący wpływ na koń­cowy rezul­tat — na tempo, nastrój i dyna­mikę całego filmu. To sze­reg czyn­no­ści m.in. montaż off-line i on-line wg sce­na­riu­sza, sce­no­pisu czy sto­ry­bo­ardu z doda­niem napi­sów gra­fiki, ani­ma­cji 2D, 3D i innych efek­tów video, a także doda­nie i zmik­so­wa­nie ście­żek dźwię­ko­wych (dia­lo­gów, muzyki, efek­tów, dub­bingu itp.). Końcowym eta­pem, jaki posiada produkcja filmowa jest autho­ring o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia (ani­mo­wane menu, napisy, ani­mo­wane tła itp.).

Montaż filmu odbywa się w fir­mo­wych mon­ta­żow­niach, które poza nowo­cze­snym wypo­sa­że­niem, stwa­rzają kame­ralne, wygodne warunki, sprzy­ja­jące spo­koj­nej pracy.

Gotowy film kopio­wany jest na dowol­nych nośni­kach (DVD, Blue-ray itp.)- w dowol­nych nakła­dach z nadru­kami i pełną poli­gra­fią, jak rów­nież dostar­czane na nośni­kach wymien­nych czyli pendrive’ach czy dys­kach zewnętrznych.

POSTPRODUKCJA