Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spoty reklamowe
1. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „Mamy wszystko — Park Handlowy Targówek”
„MAMY WSZYSTKO!” to hasło całej kam­pa­nii reklamo¬wej Parku Handlowego Targówek w Warszawie i spotu, który wła­śnie zre­ali­zo­wa­li­śmy na zle­ce­nie i wg kre­acji Agencji Havas Worldwide. Zdjęcia wyko­ny­wane były w natu­ral­nych wnę­trzach za pomocą kamery RED EPIC. Projekt reży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. 15 ” spot jest szyb­kim, dyna­micz­nym mon­ta­żem ujęć zsyn­chro­ni­zo­wa­nym z ory­gi­nalną kom­po­zy­cją muzyczną i lekką w wyra­zie, słowną wyli­czanką lek­tora z fina­łem — jak w tytule.
2. Spoty reklamowe
Billboard spon­sor­ski „Dermika — Skin Calligraphy”
Billboard spon­sor­ski „Dermika — Skin Calligraphy” (marzec 2014) jest gra­fiką ani­mo­waną 3D, która w 1 uję­ciu pre­zen­tuje nowy kosme­tyk i zapra­sza widzów na pro­gram tele­wi­zyjny. Otwarcie pude­łeczka i lot motyli suge­styw­nie pod­kre­śla odpo­wiedni, zwiewny akcent muzyczny. Billboard prze­zna­czony do emi­sji w głów­nych kana­łach telewizyjnych.
3. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy piwa GROLSH – „Wybierz 4x ciekawiej”
Poza pro­duk­cją spotu, w któ­rym wystą­pił przed­sta­wi­ciela war­szaw­skiego street art’u — Aqualoopa , two­rząc design limi­to­wa­nej wer­sji czte­ro­paka piw­nego, do naszych zadań nale­żała rów­nież postprodukcja.
4. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „Tassimo Vivy”
Graficzna forma spotu w poka­zuje róż­no­rod­ność rodza­jów napo­jów, które przy­go­to­wuje eks­pres do kawy Tassimo Vivy. Prace naszego stu­dia pole­gały na przy­go­to­wa­niu i wymia­nie gra­fiki, ilu­stra­cji muzycz­nej oraz wybo­rze i nagra­niu pol­skiego lektora.
5. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Regina Rumiankowy Deszcz
Spot rekla­mu­jący akcję pro­mo­cyjną zwią­zaną z marką REGINA — zna­nego papieru toa­le­to­wego. Koncepcja i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, oraz pełna post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
6. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy AQUABEADS
Spot rekla­mowy „AQUABEADS”, zre­ali­zo­wany dla japoń­skiej Firmy EPOCH, na potrzeby kam­pa­nii rekla­mo­wej w Europie i w Australii. Udział wzięły 2 mło­do­ciane aktorki-amatorki. Reżyseria– Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć filmowych,budowa sce­no­gra­fii, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
7. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „CHARMIES — HEADBAND DESIGNER”
Spot rekla­mowy „CHARMIES HEADBAND DESIGNER” zre­ali­zo­wany dla japoń­skiej Firmy EPOCH na potrzeby kam­pa­nii rekla­mo­wej w Europie i w Australii. Udział wzięła mło­do­ciana aktorka-amatorka. Reżyseria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
8. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Hestia
Spot „Hestia-Bezpieczne fajer­werki” reali­zo­wany w stu­diu i w ple­ne­rze z udzia­łem wielu sta­ty­stów i epi­zo­dy­stów. Scenariusz i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, budowa sce­no­gra­fii, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
9. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Soraya Men Adventure
Spot „Soraya Men Adventure” o nowej linii kosme­ty­ków dla męż­czyzn wyko­rzy­stu­jący słynne ślizgi 2 kibi­ców na Stadionie (Basenie?) Narodowym w Warszawie
10. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Aqua Beads — „Magiczne Koraliki”
Spot rekla­mowy „AquaBeads– Magiczne Koraliki” reali­zo­wany w stu­diu z udzia­łem mło­do­cia­nych aktorek-amatorek. Spot z prze­zna­cze­niem do emi­sji w kana­łach tele­wi­zji pol­skiej. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć filmowych,budowa sce­no­gra­fii, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
11. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Sylvanian Families — Kolekcja”
Pełny mon­taż spotu „Sylvanian Families” na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta — mon­taż obrazu, opra­co­wa­nie tek­stu, kom­po­zy­cja muzyczna, lektor.
12. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — AstraZeneca Emla Plaster
Spot rekla­mowy do tele­wi­zji i inter­netu „AstraZeneca — Emla Plaster” o pro­duk­cie medycz­nym. Udział wzięli epi­zo­dy­ści i mło­do­ciani sta­ty­ści. Zdjęcia reali­zo­wane w natu­ral­nych wnę­trzach. Scenariusz i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
13. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Regina 2
Spot rekla­mu­jący akcję pro­mo­cyjną zwią­zaną z marką REGINA. To drugi już pro­jekt dot. zna­nego papieru toa­le­to­wego. Koncepcja i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, oraz pełna post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
14. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Charmies
Spot rekla­mowy dot. ory­gi­nal­nych japoń­skich zaba­wek dla dziew­czy­nek „Charmies” na zle­ce­nie firmy Panda-2. Projekt zre­ali­zo­wany do emi­sji w kana­łach tele­wi­zji pol­skiej i w sieci inter­ne­to­wej. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
15. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Sylvanian families
Spot tele­wi­zyjny Sylvanian fami­lies. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy Panda. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane przy wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii DVCAM kamerą Sony DSR 400. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, sto­ry­bo­ard, kom­po­zy­cja obrazu, ani­ma­cja, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lektora.
16. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Crunchips
Spot tele­wi­zyjny Crunchips. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy IQ Marketing. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane przy wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii IMX. Podczas pro­duk­cji uży­li­śmy wózek kame­rowy posta­wiony na torach oraz kranu kame­ro­wego. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, sto­ry­bo­ard, kom­po­zy­cja obrazu, ani­ma­cja 2D, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lektora.
17. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Regina
Spot tele­wi­zyjny Regina. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, sto­ry­bo­ard, kom­po­zy­cja obrazu, ani­ma­cja 3D, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lektora.
18. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Studio EMKA
Niskobudżetowy spot tele­wi­zyjny Studio EMKA. Spot zre­ali­zo­wany na zle­ce­nie Agencji P.H.U.JAK. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Podczas pro­duk­cji fil­mo­wej uży­li­śmy steadycam’u. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: kon­cep­cja arty­styczna, wyko­na­nie zdjęć fil­mo­wych, kom­po­zy­cja obrazu, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lektora.
19. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Peroni
Spot tele­wi­zyjny Peroni. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy IQ Marketing. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: kon­cep­cja arty­styczna, post­pro­duk­cja — mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lek­tora, wyko­na­nie 8 wer­sji spotów.
20. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Regina Zlot PL
21. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — 3M VISCOPLAST
22. Spoty reklamowe
Produkcja filmowa. Billboard sponsorski KOLASTYNA - Antyzmarszczkowy Ekspert
Billboard sponsorski znanego brand’u kosmetycznego Kolastyna, zrealizowaliśmy we współpracy z agencją reklamową „Bold Ogilvy & Mother”.