Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spoty reklamowe
1. Spoty reklamowe
Cafeloteria Nescafe
Spot reklamowy 20 sek. dotyczący konkursu Nescafe.
2. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „HALLS - Moc Orzeźwienia”
Adaptacja do polskiej wersji spotu znanego brandu gumy do żucia Halls - animacja napisu i nagranie lektora z miksem dźwięku.
3. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „Lubisie - Odkrywcy Kosmosu”
Zrealizowaliśmy adaptację graficzną i dźwiękową (głosy dzieci) spotu reklamującego popularne ciasteczka dla dzieci.
4. Spoty reklamowe
Montaż filmowy. Spot reklamowy OREO Gracze
Adaptacja dźwięku do spotu znanego brandu OREO - casting , nagranie lektora i pełny miks.
5. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — MOLA. UPSY - Łazienka.
Wykonaliśmy spot reklamowy w technice grafiki 3D. Do naszych zadań należał cały etap produkcyjny z pełną animacją postaci i udźwiękowieniem.
6. Spoty reklamowe
DELMA -EXTRA Szkolne stołówki
DELMA - EXTRA Szkolne stołówki - akcja promocyjna. Marka współuczestniczyła w projekcie remontu stołówek szkolnych.
7. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „MILKA - Mama Miś”
Adaptacja dźwięku do spotu znanego brandu Milka - casting , nagranie lektora i pełny miks.
8. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „MILKA - Anton”
Adaptacja dźwięku do spotu znanego brandu Milka - casting , nagranie lektorów i pełny miks.
9. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „MILKA - CookieTime”
Adaptacja dźwięku do spotu znanego brandu Milka - casting , nagranie lektora i pełny miks.
10. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „MILKA - Dziadek” .
Adaptacja dźwięku do spotu znanego brandu Milka . Wersja "Milka - Dziadek"
11. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „MILKA - Teaser”
Adaptacja dźwięku do spotu znanego brandu Milka - casting , nagranie lektora i pełny miks.
12. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „MILKA - Sówka Berti”
Adaptacja dźwięku do spotu znanego brandu Milka - casting , nagranie lektora i pełny miks.
13. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „HALLS - Cukierek pełen orzeźwienia”
Adaptacja do polskiej wersji spotu znanego brandu cukierków orzeźwiających Halls.
14. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „HALLS - Odetchnij całym sobą”
Adaptacja do polskiej wersji spotu znanego brandu owocowych cukierków orzeźwiających Halls - animacja napisu i nagranie lektora z miksem dźwięku.
15. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy Regina Zlot
Spot tele­wi­zyjny Regina wyko­nany na zle­ce­nie firmy RITF Advert w technologii 3D.
16. Spoty reklamowe
Kampania ABSOLUT - TOAST IT UP
Kampania ToastItUp marki ABSOLUT - wybrane fragmenty spotów z całej kampanii.
17. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Regina
Spot tele­wi­zyjny Regina. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, sto­ry­bo­ard, kom­po­zy­cja obrazu, ani­ma­cja 3D, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lektora.
18. Spoty reklamowe
Produkcja filmowa. Billboard sponsorski KOLASTYNA
Billboard sponsorski znanego brand’u kosmetycznego Kolastyna, zrealizowaliśmy we współpracy z agencją reklamową „Bold Ogilvy & Mother”.
19. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — CHARMIES
pot rekla­mowy dot. ory­gi­nal­nych japoń­skich zaba­wek dla dziew­czy­nek „Charmies” na zle­ce­nie firmy Panda-2. Projekt zre­ali­zo­wany do emi­sji w kana­łach tele­wi­zji pol­skiej i w sieci inter­ne­to­wej. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
20. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Sylvanian families Domek
Spot tele­wi­zyjny Sylvanian fami­lies. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy Panda. Reżyseria - Jarosław Dubaniewicz.
21. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — 3M VISCOPLAST
Spot reklamowy
22. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy piwa GROLSH – „Wybierz 4x ciekawiej”
Poza pro­duk­cją spotu, w któ­rym wystą­pił przed­sta­wi­ciel war­szaw­skiego street art’u — Aqualoopa , two­rząc design limi­to­wa­nej wer­sji czte­ro­paka piw­nego, do naszych zadań nale­żała rów­nież postprodukcja.
23. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „CHARMIES — HEADBAND DESIGNER”
Spot rekla­mowy „CHARMIES HEADBAND DESIGNER” zre­ali­zo­wany dla japoń­skiej Firmy EPOCH na potrzeby kam­pa­nii rekla­mo­wej w Europie i w Australii. Udział wzięła mło­do­ciana aktorka-amatorka. Reżyseria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.
24. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Regina Rumiankowy Deszcz
Spot rekla­mu­jący akcję pro­mo­cyjną zwią­zaną z marką REGINA — zna­nego papieru toa­le­to­wego. Koncepcja i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz.
25. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „Mamy wszystko — Park Handlowy Targówek”
„MAMY WSZYSTKO!” to spot reklamowy kam­pa­nii reklamo¬wej Parku Handlowego Targówek w Warszawie. Projekt zre­ali­zo­wa­li­śmy na zle­ce­nie i wg kre­acji Agencji Havas Worldwide.
26. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Soraya Men Adventure
Spot „Soraya Men Adventure” o nowej linii kosme­ty­ków dla męż­czyzn wyko­rzy­stu­jący słynne ślizgi 2 kibi­ców na Stadionie (Basenie?) Narodowym w Warszawie
27. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „AquaBeads — Magiczne Koraliki”
Spot rekla­mowy „AquaBeads– Magiczne Koraliki” reali­zo­wany w stu­diu z udzia­łem mło­do­cia­nych aktorek-amatorek z prze­zna­cze­niem do emi­sji w kana­łach tele­wi­zji pol­skiej. P
28. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy „Tassimo Viva”.
Graficzna forma spotu poka­zuje róż­no­rod­ność rodza­jów napo­jów, które przy­go­to­wuje eks­press do kawy Tassimo Viva.
29. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Hestia Radość
Spot „Hestia-Bezpieczne fajer­werki” reali­zo­wany w stu­diu i w ple­ne­rze z udzia­łem wielu sta­ty­stów i epi­zo­dy­stów. Scenariusz i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz.
30. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy
Spot rekla­mowy „AQUABEADS JEWEL”, zre­ali­zo­wany dla japoń­skiej Firmy EPOCH na potrzeby kam­pa­nii rekla­mo­wej w Europie i w Australii. Reżyseria– Jarosław Dubaniewicz.
31. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy . Pożar w budynku.
Spot rekla­mowy - kampania społeczna "Unikaj ognia jak ognia".
32. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Sylvanian Families — Kolekcja”
Pełny mon­taż spotu „Sylvanian Families” na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta — mon­taż obrazu, opra­co­wa­nie tek­stu, kom­po­zy­cja muzyczna, lektor.
33. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy — Peroni
Spot tele­wi­zyjny Peroni. Spot wyko­nany na zle­ce­nie Agencji IQ Marketing.
34. Spoty reklamowe
Spot reklamowy Aquabeads Jewel
Spot rekla­mowy „AQUABEADS JEWEL" zre­ali­zo­wany w całości przez WORLD VIDEO dla japoń­skiej Firmy EPOCH, na potrzeby kam­pa­nii rekla­mo­wej w Europie i w Australii.
35. Spoty reklamowe
Spot rekla­mowy - MOLA. UPSY - Kuchnia.
Spot reklamowy w technice grafiki 3D dla marki MOLA. Zrealizowaliśmy cały etap produkcyjny z pełną animacją postaci i udźwiękowieniem.
36. Spoty reklamowe
Spot reklamowy -SOKOŁÓW - HOT DOGS - Parówki STÓWKI.
Spot marki SOKOŁÓW - Danish Crown z serii graficznych spotów produktowych - tym razem parówki "STÓWKI".
37. Spoty reklamowe
Spot reklamowy SOKOŁÓW - DANISH CROWN - CLEAN LABEL CANS.
Spot marki SOKOŁÓW - Danish Crown z serii graficznych spotów produktowych - tym razem CLEAN LABEL CANS
38. Spoty reklamowe
Billboard spon­sor­ski DERMIKA Skin Calligraphy
Billboard spon­sor­ski „Dermika — Skin Calligraphy” jest gra­fiką ani­mo­waną 3D, która w 1 uję­ciu pre­zen­tuje nowy kosme­tyk i zapra­sza widzów na pro­gram tele­wi­zyjny.