Przejdź do treści

World Video

Mate­riał filmowy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, pro­mu­jący ideę roz­woju kul­tury fizycz­nej wśród dzieci i mło­dzieży szkol­nej pod hasłem „Rok szkoły w ruchu”. Film w for­mie tele­dy­sku poka­zuje i pro­pa­guje różne formy aktyw­no­ści fizycz­nej, zachę­ca­jąc tym samym nie tylko uczniów, lecz także ich nauczy­cieli i wycho­waw­ców do wpro­wa­dza­nia tej idei w życie. Ekipa fil­mowa pra­co­wała w kilku szko­łach o róż­nych szcze­blach nauczania.