Przejdź do treści

World Video

Na zle­ce­nie Agencji Quality Audit House zre­ali­zo­wa­li­śmy 2 filmy dedy­ko­wane środo­wi­sku lekar­skiemu: „Pacjent z nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym” i „Pacjent ze sta­bilną cho­robą nie­do­krwienna serca”. W fil­mach, będą­cych formą para­do­ku­mentu, wystą­pili pro­fe­sjo­nalni akto­rzy. Komentowali 2 pro­fe­so­ro­wie –eks­perci medyczni . Zdjęcia reali­zo­wane były w ple­ne­rze, stu­diu fil­mo­wym, jak i w natu­ral­nych wnę­trzach. Poza castin­giem oraz pracą ekipy zdję­cio­wej, kie­ro­wa­nej przez reży­sera, obsługą planu, do zadań WORLD VIDEO nale­żała też cała postprodukcja.