Przejdź do treści

World Video

Filmu wize­run­kowy dla firmy „ENERGOTEL” dzia­ła­ją­cej w branży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, pro­jek­tu­ją­cej, insta­lu­ją­cej i utrzy­mu­ją­cej róż­nego rodzaju sieci łączno­ści. Film wg sce­na­riu­sza i wyre­ży­se­ro­wany przez Jarosława Dubaniewicza, reali­zo­wany był w kilku loka­li­za­cjach na tere­nie W-wy i oko­lic, m.in. na wyso­kim, ponad 300 metro­wym komi­nie, jak i na dachach wie­lo­pię­tro­wych obiek­tów. Film bez nar­ra­cji lek­tor­skiej, ze spe­cjal­nie dobraną ilu­stra­cją muzyczną i efek­tami dźwię­ko­wymi, z szyb­kim, ryt­micz­nym mon­ta­żem, daje w efek­cie czy­telną i atrak­cyjną impre­sję o nowo­cze­snej firmie.