Przejdź do treści

World Video


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/worldvideo/public_html/worldvideo.pl/wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/includes/helper-functions.php on line 542

Film pro­mo­cyjny „Satel — Inteligentne Systemy Alarmowe” powstał na zle­ce­nie naj­więk­szego pol­skiego pro­du­centa sys­te­mów alar­mo­wych. Zdjęcia , poza zakła­dem pro­duk­cyj­nym, reali­zo­wane były w róż­nych loka­cjach. Powstały wer­sje wie­lo­ję­zyczne jak i wer­sja skró­towa. Przy realizacji wykorzystano ramię kame­ro­we i ste­ady­cam.