Przejdź do treści

World Video

Produkcja pt. OBSŁUGA PACJENTA dla firmy REGO, przy­go­to­wana wg sce­na­riu­sza (w tym dia­logi), z udzia­łem reży­sera i zawo­do­wych akto­rów. Film o cha­rak­te­rze szko­le­nio­wym, reali­zo­wany w kon­wen­cji lekko fabu­la­ry­zo­wa­nej z dwoma głów­nymi boha­ter­kami — Dorotą i Krystyną — pra­cow­ni­kami przy­chodni rejo­no­wej. Film uka­zuje rze­czy­wi­ste pro­blemy jakie towa­rzy­szą pra­cow­ni­kom reje­stra­cji w codzien­nej pracy. Realistyczne dia­logi w przej­rzy­sty spo­sób uka­zują błędne i wła­ściwe zacho­wa­nia pra­cow­ni­ków w rela­cjach z pacjen­tami w new­ral­gicz­nym punk­cie jaki sta­nowi reje­stra­cja w przy­chodni. Analizy kon­tak­tów, typo­lo­gia pacjen­tów, cha­rak­te­ry­styczne reak­cje, plan­sze pod­su­mo­wu­jące wszystko to w kli­ma­cie auten­tycz­nego miej­sca akcji opi­suje stan­dardy pro­fe­sjo­nal­nej obsługi pacjenta. Zdjęcia fil­mowe reali­zo­wane były w tech­no­lo­gii HD — głów­nie we wnę­trzach, ale rów­nież — w plenerze.W trak­cie pro­duk­cji wyko­rzy­stany został ste­adi­cam. Prezentowany film — to tra­iler cyklu. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz, reżyseria,wykonanie zdjęć fil­mo­wych, mon­taż wideo mate­ria­łów fil­mo­wych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć,udźwię­ko­wie­nie, pod­kła­d głosu lektora.