Przejdź do treści

World Video

Produkcja wyko­nana na zle­ce­nie agen­cji Human ad. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż.