Przejdź do treści

World Video

Film gra­ficzno — kom­po­zy­cyjny opie­ra­jący się na gra­fice 2D przed­sta­wia­jący nową serię kosme­ty­ków dla kobiet. Projekt wyko­nany na zle­ce­nie firmy Dermika. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.