Przejdź do treści

World Video

Film pro­muje wyko­rzy­sta­nie fun­du­szy Unii Europejskiej w celu wypo­sa­że­nia szpi­tali i innych pla­có­wek lecz­nic­twa zbio­ro­wego w nowo­czeny sprzęt. Film zrealizowany na zle­ce­nie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 6 róż­nych loka­cjach.