Przejdź do treści

World Video

Film pro­mo­cyjny „ITB” to prze­krój dotych­cza­so­wych, histo­rycz­nych doko­nań Instytutu oraz obec­nych zadań i sze­ro­kiej oferty usług skie­ro­wa­nej do branży budow­la­nej. Zdjecia reali­zo­wane w róż­nych loka­cjach z udzia­łem pra­cow­ni­ków ITB i sta­ty­stów. Do zdjęć użyto kamerę Sony XDCAM HD oraz ramię kame­rowe i ste­ady­cam.