Przejdź do treści

World Video

Film pro­mo­cyjny Fabryce Podu­szek Powietrz­nych i Pasów Bezpieczeństwa kon­cernu TRW. Zdjęcia fil­mowe zre­ali­zo­wane zostały w Częstochowie i w Warszawie z udzia­łem epi­zo­dystki i całej załogi Fabryki. Zdjęcia realizowane kame­rami Sony XDCAM HD oraz z wykorzystaniem ramie­nia kame­ro­wego.