Przejdź do treści

World Video

Spot rekla­mowy „CHARMIES HEADBAND DESIGNER” zre­ali­zo­wany dla japoń­skiej Firmy EPOCH na potrzeby kam­pa­nii rekla­mo­wej w Europie i w Australii. Udział wzięła mło­do­ciana aktorka-amatorka. Reżyseria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.