Przejdź do treści

World Video

Spot rekla­mowy dot. ory­gi­nal­nych japoń­skich zaba­wek dla dziew­czy­nek „Charmies” na zle­ce­nie firmy Panda-2. Projekt zre­ali­zo­wany do emi­sji w kana­łach tele­wi­zji pol­skiej i w sieci inter­ne­to­wej. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.