Przejdź do treści

World Video

Spot tele­wi­zyjny Peroni. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy IQ Marketing. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: kon­cep­cja arty­styczna, post­pro­duk­cja — mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lek­tora, wyko­na­nie 8 wer­sji spotów.