Przejdź do treści

World Video

Pełny mon­taż spotu „Sylvanian Families” na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta — mon­taż obrazu, opra­co­wa­nie tek­stu, kom­po­zy­cja muzyczna, lektor.