Przejdź do treści

World Video

Graficzna forma spotu poka­zuje róż­no­rod­ność rodza­jów napo­jów, które przy­go­to­wuje eks­press do kawy Tassimo Viva. Prace naszego stu­dia pole­gały na przy­go­to­wa­niu i wymia­nie gra­fiki, ilu­stra­cji muzycz­nej oraz castingu i nagra­niu lektora.