Przejdź do treści

World Video

Czołówka pro­gra­mowa, gra­fika 2D i 3D. Projekt został wyko­nany dla TVP. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz, kon­cep­cja arty­styczna, wyko­na­nie gra­fiki 3D, kom­po­zy­cja obrazu, udźwię­ko­wie­nie. Ponadto przy­go­to­wa­li­śmy całą oprawę gra­ficzną dla pro­gramu ZUS dla Ciebie.