Przejdź do treści

World Video

STUDIO DŹWIĘKOWE

Oprawę dźwię­kową reali­zu­jemy we wła­snym stu­dio WORLD VIDEO. Tu możemy wyko­nać dub­bing filmu, nagrać głos lek­tora (nar­ra­cja lek­tor­ska — voice over), udźwię­ko­wić film, korzy­sta­jąc z boga­tych zbio­rów biblio­tek muzycz­nych, bądź przy­go­to­wać ory­gi­nalną kom­po­zy­cję muzyczną. Możemy też wzbo­ga­cić mate­riał o spe­cjalne efekty dźwiękowe. Współpracujemy ze zna­nymi lek­to­rami zna­nymi z kana­łów tele­wi­zyj­nych i radiowych. W razie potrzeby prze­pro­wa­dzamy castingi głosowe.

Próbki głosów lektorów

Głosy męskie

Jarosław

Artur

Bogusz

Ireneusz

Janusz

Mateusz

Marcin K

Marcin C

Paweł

Przemek

Wiktor

Rafał

Głosy żeńskie

Julita

Justyna

Lena

Beata Ka

Anita

Karolina

Aneta

Aleksandra

Aleksandra L

Magda

Magdalena

Beata

Arleta

Karolina Kal

Justyna SJ

Mirella

Małgorzata

Barbara

Daria

Aneta M

Barbara

Głosy dziecięce

Język angielski

Marc

Simon

Peter

Sean

Tony