Przejdź do treści

World Video

Produkcja filmu z eventu — Nivea zawody. Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej RSCG 4D. Podczas pro­duk­cji wyko­rzy­sta­li­śmy ramię kame­rowe. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.