Przejdź do treści

World Video

Bilbord spon­sor­ski — Dni otwarte Domoteka wyko­nana w tech­no­lo­gii 3D. Animacja została wyko­nana na zle­ce­nie firmy InterIkea. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.