Przejdź do treści

World Video

Billboard spon­sor­ski „Dermika — Skin Calligraphy” (marzec 2014) jest gra­fiką ani­mo­waną 3D, która w 1 uję­ciu pre­zen­tuje nowy kosme­tyk i zapra­sza widzów na pro­gram tele­wi­zyjny. Otwarcie pude­łeczka i lot motyli suge­styw­nie pod­kre­śla odpo­wiedni, zwiewny akcent muzyczny. Billboard prze­zna­czony do emi­sji w głów­nych kana­łach telewizyjnych.