Przejdź do treści

World Video


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/worldvideo/public_html/worldvideo.pl/wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/widgets/premium-videobox.php on line 3122

Produkcja fil­mowa pt. „RADZIMY DOBRZE RODZIMY”, to cykl skła­da­jący się z cyklu 11 odcin­ków tema­tycz­nych, poświę­co­nych szkole rodze­nia, przy­go­to­wany wg pre­cy­zyj­nego sce­na­riu­sza. Film o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, reali­zo­wany w kon­wen­cji para­do­ku­mentu, przed­sta­wia auten­tyczną młodą parę ocze­ku­jącą dziecka i bio­rącą udział — wraz z innymi uczest­ni­kami — w kur­sie opi­su­ją­cym fazę pre­na­talną, poród i pierw­sze mie­siące życia dziecka. Komentarz lek­tor­ski uzu­peł­nia główny nurt nar­ra­cji, pro­wa­dzony przez eks­per­tów — leka­rzy spe­cja­li­stów. Zdjęcia reali­zo­wane były trzema kame­rami Sony XDCAM HD — głów­nie we wnę­trzach jak i w ple­ne­rze. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: wyko­na­nie zdjęć fil­mo­wych, mon­taż wideo mate­ria­łów fil­mo­wych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie, pod­kła­d głosu lek­tora. Autorem sce­na­riusza i reży­se­rem był Jarosław Dubaniewicz.