Przejdź do treści

World Video

Temat kolej­nej fil­mo­wej pro­duk­cji wrze­śnio­wej reali­zo­wa­li­śmy na poli­go­nie woj­sko­wym i na akwe­nie w rejo­nie Zegrza. Wyjazd inte­gra­cyjny pra­cow­ni­ków ORLEN obfi­to­wał w zaję­cia przy­po­mi­na­jące manewry woj­skowe z bie­ga­niem, czoł­ga­niem się, torem prze­szkód, zwia­dem bojo­wym w czoł­gach i na trans­por­te­rach. Druga część „wodna” z kon­ku­ren­cjami na Zalewie Zegrzyńskim też była nie­zwy­kle cie­kawa i dyna­miczna, a reak­cje widać wyraź­nie na twa­rzach „żołnie­rzy”.  Nasza ekipa fil­mowa, pró­bu­jąc dotrzy­mać uczest­ni­kom kroku.