Przejdź do treści

World Video

Produkcja filmu z kon­fe­ren­cji — AkzoNobel. Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej a-prim. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.