Przejdź do treści

World Video

Film pro­mu­jący okna dachowe DAKEA, zre­ali­zo­wany pod­czas mon­tażu pierw­szego okna dacho­wego tej marki w Holandii. To kolejna pro­duk­cja fil­mowa dla firmy Altaterra. W pro­duk­cji wyko­rzy­stano sli­der oraz ste­adi­cam. Pełna postprodukcja.