Przejdź do treści

World Video

Produkcja filmu. We wrze­śniu, w cza­sie pięk­nej, sło­necz­nej pogody, reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia do filmu pro­mo­cyj­nego, o nowych oknach dacho­wych DAKEA i ich debiu­cie na tere­nie Polski. Sprawny i szybki pro­ces mon­tażu okien reje­stro­wały 2 kamery, a nar­ra­cję „na żywo” pro­wa­dził redak­tor, który poza komen­ta­rzem, pro­wa­dził też krót­kie roz­mowy z człon­kami pra­cu­ją­cej ekipy dekarskiej.