Przejdź do treści

World Video

Film „Poland Your Health Destination” to wizy­tówka Polski w zakre­sie usług medycz­nych i turystyki, adre­so­wa­nych do zagra­nicz­nych pacjen­tów. Reżyseria – Jarosław Dubaniewicz.