Przejdź do treści

World Video

GEFCO to światowej klasy ekspert w zakresie logistyki dla branży przemysłowej. Film bez komen­ta­rza słow­nego pokazuje dyna­micz­nie, czy­tel­nie i cie­ka­wie obszary dzia­łal­no­ści Oddziału w Polsce. Szybki, ryt­miczny mon­taż, tworzy atrak­cyjną, pre­sti­żową fil­mową histo­rię o nowo­cze­snej firmie.