Przejdź do treści

World Video

Spot marki REGINA zrealizowany w formie animacji 3D  na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Zrealizowaliśmy projekt  kompleksowo: sce­na­riusz kre­acyjny, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.