Przejdź do treści

World Video

W ostatni week­end byli­śmy z kame­rami na Gali „Luksusowa Marka Roku” w nowo powsta­łym war­szaw­skim hotelu Warsaw Plaza Hotel. Oj działo się działo. Kulminacyjnym momen­tem było wrę­cze­nie sta­tu­etek fir­mom które pro­po­no­wały naj­bar­dziej luk­su­sowe pro­dukty i usługi w 2014 roku. Głównym orga­ni­za­to­rem i pomy­sło­dawcą całego przed­się­wzię­cia jest Mariusz Pujszo. Na Gali zapro­szo­nych było wielu, zna­mie­ni­tych gości mię­dzy innymi Władysław Kozakiewicz, który pod­pi­sy­wał swoją książkę.