Przejdź do treści

World Video

Produkcja serii fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy mon­taże mate­ria­łów fil­mowych na doroczną kon­fe­ren­cję firmy AkzoNobel.  Filmy pre­zen­tu­jące doko­na­nia AkzoNobel w ostat­nim roku wyko­na­li­śmy w opar­ciu o mate­riały zdję­ciowe i fil­mowe nale­żące do zle­ce­nio­dawcy. Tematyka fil­mów doty­czyła pozy­cji i osią­gnięć na rynku głów­nych marek firmy: Dulux, Sikkens, Sadolin, a także istot­nej roli barw w naszym życiu. Filmy zawie­ra­jące ele­menty gra­fiki 2D oraz kom­po­zy­cji obrazu, ilu­stro­wały spe­cjal­nie wybrane tematy muzyczne.