Przejdź do treści

World Video

Dokonania kon­cernu Akzo Nobel w 2013 roku — naj­więk­szego świa­to­wego pro­du­centa farb i powłok oraz głów­nego pro­du­centa che­mi­ka­liów spe­cja­li­stycz­nych –poka­za­li­śmy w krót­kim, ilu­stro­wa­nym muzycz­nie fil­mie. Materiał będący pod­su­mo­wa­niem boga­tego w wyda­rze­nia roku, eks­po­nu­jący sztan­da­rowe marki Firmy i trendy na nowy 2014 rok, przy­go­to­wa­li­śmy na doroczną kon­fe­ren­cję AkzoNobel Polska.