Przejdź do treści

World Video

Na pod­sta­wie mate­ria­łów fil­mo­wych Ministerstwa Edukacji Narodowej, reali­zo­wa­nych w róż­nych szko­łach pod­sta­wo­wych na tere­nie Polski, wyko­na­li­śmy pełny mon­taż repor­tażu „Mam 6 lat — idę do szkoły”, poka­zu­jący stan przy­go­to­wa­nia szkół, nauczy­cieli i sprzętu dydak­tycz­nego na przy­ję­cie sze­ścio­lat­ków wg zało­żeń reformy szkolnictwa.