Przejdź do treści

World Video

Produkcja serii fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy mon­taże mate­ria­łów fil­mo­wych na doroczną mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję firmy TNT.  Filmy pre­zen­tu­jące doko­na­nia TNT w ostat­nim roku wyko­na­li­śmy w opar­ciu o mate­riały  fil­mowe i zdję­ciowe nale­żące do Klienta. Montaże zawie­ra­jące ele­menty gra­fiki 2D oraz kom­po­zy­cji obrazu, ilu­stro­wały spe­cjal­nie wybrane tematy muzyczne.