Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy mon­taż filmu pro­mu­ją­cego nową linię kosme­ty­ków „So pretty, So fresh”. Linia dla mło­dych, świa­do­mych i odważ­nych pań i dziew­cząt, które pra­gną dbać o sie­bie, które chcą się podo­bać. Materiały użyte do mon­tażu zostały zmon­to­wane i uzu­peł­nione ani­ma­cjami napi­sów oraz pack­sho­tami kosmetyków.